Om ESV:s datalabb

Under våren 2019 startade Ekonomistyrningsverket det Vinnovafinansierade tvååriga projektet datalabbet Resultaten i staten. Syftet med det nya datalabbet är att främja utvecklingen av en datadriven resultatkultur i förvaltningen och skapa en ny form av analys- och beslutsstöd för olika nivåer i offentlig sektor.

Genom att knyta samman flera befintliga datamängder och använda metoder för maskin- och djupinlärning har ESV skapat ett webbaserat labb med applikationer för att analysera och visualisera befintlig data på ett mer interaktivt sätt. Applikationerna använder sig av befintlig data från statens informationssystem Hermes.

Ambitionen är att vissa eller alla applikationer som utvecklas kommer att få fortsatta användningsområden efter att projektet avslutats.

Vi vill gärna få in synpunkter på applikationerna till det fortsatta utvecklingsarbetet. Du kan mejla dina synpunkter till svenne.junker@esv.se

Projektet är indelat i fyra delar

  • Utfall för statens budget, som visualiserar de öppna data som ESV tillhandahåller.
  • Nyckeltal i staten, som tillgängliggör befintlig data i statens informationssystem Hermes på ett mer individanpassat sätt.
  • Algoritmer för BNP-prognoser, som tillgängliggör data och algoritmer för att göra automatiska BNP-prognoser.
  • Resultat i staten, som gör att det blir lättare att söka samband mellan mål och resultat i myndigheternas regleringsbrev och årsredovisningar.

Målgrupper

Applikationerna utvecklas i första hand för att möta regeringens och myndigheternas behov av information om resultat och utvecklingen inom olika samhällssektorer. Men det kan också skapa ett stort värde för forskning, media, näringsliv och andra som behöver analysera dessa områden. ESV driver projektet tillsammans med forskare från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), RISE, som är en forskargrupp inom oövervakad maskininlärning, och Uppsala universitet.

Samverkansprojekt

Projektet är ett av åtta datalabb som medfinansieras av Vinnova och kompletterar deras övriga erbjudanden inom digital infrastruktur och artificiell intelligens.